Wednesday, 23 May 2012

Kaedah Kajian

                                                                          KAEDAH KAJIAN

Sepanjang kajian ini dijalankan, kedah kajian yang digunakan ialah:

1) Pemerhatian
Pemerhatian dilakukan terhadap bentuk muka bumi kawasan kajian, fungsi petempatan dan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan.  Kami mencatatkan apa yang diperhatikan. Lihat Borang Pemerhatian di Lampiran 1.
Pemerhatian juga dulakukan terhadap ciri kawasan kajian dan tenpat sekitarnya. Ciri-ciri penting telah direkodkan.

2) Soalselidik

Saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada 20 orang responden.

3) Temu bual
Saya telah menemu bual beberapa orang pengguna yang berkunjung ke kawasan kajian.

4) Rujukan
Saya merujuk kepada buku teks dan buku rujukan untuk mendapatkan maklumat tambahan.

5) Internet
Saya juga menggunakan internet untuk mendapatkan peta kawasan

No comments:

Post a Comment